WOZ waarde te laag? Dan geen beroep mogelijk!

Gemeentelijke taxaties van consumentenwoningen, ten behoeve van het vaststellen van de WOZ waarde, worden steeds beter. De WOZ waarde loopt een jaar achter op de markt, omdat getaxeerd wordt tegen een peildatum gelegen op 1 januari, een jaar voor de ingang van het belastingjaar. Waar de WOZ waarde enkele jaren geleden nog tientallen procenten kon verschillen van de “werkelijke” marktwaarde, komen deze waardes steeds dichter bij elkaar. Daarbij speelt de waardedaling door de crisis uiteraard ook een rol.

De WOZ waarde krijgt door deze ontwikkeling steeds meer waarde bij de aan- en verkoop van woningen, maar ook bij het verstrekken van hypothecaire leningen. Zo komt het voor dat banken het oversluiten van een hypotheek de WOZ waarde gebruiken als deze lager is dan de getaxeerde waarde.

Dat zal ook de eigenaar van een woning gedacht hebben die bezwaar en beroep instelde tegen het vaststellen van de WOZ waarde van zijn woning, in een procedure waarin uiteindelijk de Rechtbank Den Haag uitspraak deed.

De Rechtbank overwoog daarbij:

De rechtbank onderkent dat uit verhoging van de WOZ-waarde ook voordelen kunnen voortvloeien nu deze waarde steeds breder gebruikt wordt. Dergelijke voordelen vallen echter buiten de reikwijdte van de Wet WOZ. De Wet WOZ ziet op waardebepaling van onroerende zaken ten behoeve van belastingheffing. Verhoging van de WOZ-beschikking zou onder meer leiden tot een hogere aanslag onroerende-zaakbelastingen voor het jaar 2013. Daarmee zou eiseres, fiscaal gezien, in een slechtere financiële positie komen te verkeren dan dat zonder het instellen van bezwaar en beroep het geval zou zijn geweest.

Andere overwegingen dan fiscale overwegingen mogen dus geen rol spelen bij het instellen van bezwaar en beroep. De belastingplichtige werd niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep, wegens gebrek aan (fiscaal) belang.

Wat zou een eigenaar wel kunnen doen? Zoveel mogelijk correcte informatie aanleveren aan de gemeentelijke belastingdienst, om zo vooraf – of voor het volgende belastingjaar – te trachten de beslissing te beïnvloeden.

Pact advocaten kan u helpen bij het beoordelen van de WOZ taxatie en de kansen die u heeft bij bezwaar en beroep.

Afbeelding: Flickr/E. Hiemstra