Servicekosten en btw

De verhuur van onroerend goed wordt niet belast met omzetbelasting. Bij bedrijfsruimte kunnen huurder en verhuurder echter wel opteren voor belaste verhuur. Zowel bij bedrijfsruimte als bij woonruimte kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Het is echter niet altijd zo dat voor de servicekosten het zelfde btw regime geldt als voor de huurovereenkomst.

Bij servicekosten gaat het om bedragen die de verhuurder aan de huurder doorberekent voor door of namens/in opdracht van de verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten. Servicekosten kunnen in de huur zijn verdisconteerd of los van de huur in rekening worden gebracht.

Om te bepalen of btw gerekend moet worden over servicekosten moet worden beoordeeld of de prestaties waarvoor de servicekosten in rekening worden gebracht afzonderlijke of juist bijkomende prestaties vormen.

Bedrijfsruimte

De inhoud van een huurovereenkomst kan een belangrijke aanwijzing kan vormen of sprake is van één enkele dienst. Bij de beoordeling of bij servicekosten sprake is van een afzonderlijke prestatie (los van de verhuurdienst) kan ook van belang zijn of de huurder, individueel dan wel gezamenlijk met andere huurders, de mogelijkheid heeft om met een ander dan de verhuurder een serviceovereenkomst te sluiten. Ontbreekt een dergelijke mogelijkheid dan kan dat een aanwijzing zijn dat sprake is van een bijkomende prestatie die opgaat in de verhuur-dienst.

Servicekosten in de zakelijke vastgoedbranche (dat wil zeggen kantoren, winkels, e.d.) hebben veelal betrekking op van de huur apart in aanmerking te nemen prestaties. Deze servicekosten moeten voor de btw-heffing op hun eigen merites worden beoordeeld en zullen daarom veelal belast zijn met btw.

Woonruimte

Servicekosten die aan huurders van woningen in rekening worden gebracht hebben meestal betrekking op handelingen/voorzieningen die opgaan in de verhuurdienst. Een uitzondering vormen de servicekosten voor het zogenoemde huurdersonderhoud, het kleine onderhoud aan de gehuurde onroerende zaak dat volgens de huurovereenkomst en het Burgerlijk Wetboek voor rekening en risico van de huurder komt (zoals onderhoud aan de deurbel, de brievenbus, deurkrukken, en dergelijke). Over deze servicekosten is wel btw verschuldigd.