Huurverhoging in de vrije sector?

Het is niet algemeen bekend, maar ook bij geliberaliseerde woonruimte is huurverhoging tot de markthuur mogelijk zonder dat dit in de huurovereenkomst is vastgelegd.

Ingevolge artikel 7:274 lid 1 onder d BW kan een verhuurder van een geliberaliseerde woonruimte – bij gebreke van een contractuele bepaling – een nieuwe huurovereenkomst voorstellen, welke tevens een nieuwe markthuurprijs omvat. De markthuurprijs zal door een makelaar, aan de hand van meerdere vergelijkbare woningen, moeten worden onderbouwd. Vervolgens dient deze aan huurder te worden voorgelegd. Indien en voor zover huurder met dit voorstel niet instemt, vormt dit voor de verhuurder een grond tot opzegging van de huurovereenkomst.

In een dergelijke opzeggingsprocedure zal niet alleen naar de huurprijs als zodanig worden gekeken, maar ook naar de (financiële) belangen van huurder. Indien de rechter oordeelt dat de voorgestelde huurprijs – gelet op alle betrokken belangen – redelijk is, dan zal de huurder nog een laatste kans krijgen om de nieuwe huurovereenkomst te aanvaarden. Weigert de huurder dit, dan zal de opzegging door de rechter worden uitgesproken.