Regeling Werktijdverkorting stopgezet. Nieuwe tegemoetkomingsregeling ingevoerd (NOW)

De regeling Werktijdverkorting is per 17 maart 2020 komen te vervallen. Er komt een nieuwe regeling om de gevolgen van het coronavirus voor de arbeidsmarkt te verzachten voor werkgevers en werkenden: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling is bedoeld om omzetverlies te compenseren. Op basis van de huidige communicatie van de overheid zal de nieuwe regeling voor meer gevallen gelden. In de kern zal dit worden geregeld:

  • Een nieuwe regeling los van de ontheffing verbod op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet;
  • Substantiële tegemoetkoming in de loonkosten (afhankelijk van omzetverlies) met een voorschot van het UWV aan werkgevers tot maximaal 90%;
  • Zowel voor werknemers met een vast als voor flexibele arbeidskrachten (zoals oproepkrachten) kan de tegemoetkoming worden aangevraagd;
  • Werknemers mogen niet ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode;
  • Werknemers verbruiken geen WW-rechten; en
  • Tegemoetkoming voor minimaal 3 maanden vanaf 1 maart 2020.

Voor meer informatie zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Voor ZZP’ers wordt ook een compensatieregeling opgezet. Inzet hierbij is dat zij voor een periode van 3 maanden ten minste aanspraak op minimumloon moeten behouden (eventueel in de vorm van een aanvullingsregeling op bestaand inkomen).

We houden u op de hoogte en bij vragen kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Working time reduction scheme discontinued, introduction new compensation scheme

The Working Time Reduction scheme has been discontinued as of 17 March 2020. A new scheme will be introduced to mitigate the effects of the corona virus on the labor market for employers and workers: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). The scheme is intended to compensate for loss of turnover. On the basis of this communication from the government, the new scheme will apply to more cases. At its core the following will be arranged:

• A new regulation separate from the working time reduction and the Unemployment Insurance Act (Werkloosheidswet);

• Substantial compensation to the wage costs through an advance pay from the UWV of a maximum of 90%;

• Both employees with a permanent and flexible contract can continue to be fully paid;

• The contract of employees may not be terminated for economic reasons during the subsidy period;

• Employees do not use up their unemployment rights; and

• Allowance for a minimum of 3 months from 1 March 2020.

For more information, see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en- Antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

A compensation scheme is also being set up for freelancers. The aim is to retain at least a minimum wage entitlement for a period of 3 months (possibly in the form of a supplement to existing income).

We will keep you informed and if you have any questions, please contact Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) or Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

Door: Lorraine Mordaunt en Alf Bungener