Privacy policy Pact advocaten

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Pact advocaten LLP (“Pact advocaten”) omgaat met de privacy van bij haar onderneming betrokken personen (waaronder cliënten, bezoekers van haar websites, sollicitanten en andere relaties). In deze privacyverklaring is omschreven hoe Pact advocaten persoonsgegevens verwerkt en hoe betrokkenen hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen uitoefenen.

1. Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Pact advocaten LLP is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft de volgende contactgegevens:

Pact advocaten LLP
Jozef Israëlskade 46
1072 SB  Amsterdam
Tel: 020-7231730
E-mail: info@pactadvocaten.nl

De verwerking van persoonsgegevens door Pact advocaten gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

2. Cliënten en betrokkenen 

In het kader van onze juridische dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze cliënten of van betrokkenen verwerken: NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister en BTW-nummer), pasfoto/kopie paspoort en bankgegevens.

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens in beginsel op artikel 6 onder b van de AVG, te weten om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die wij met u hebben, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor cliënten, het afwikkelen van faillissementen of overige juridische werkzaamheden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- of identificatieplicht (Advocatenwet of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) of fiscale verplichtingen. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.

3. Websitebezoekers 

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van Pact advocaten. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen en bewaren deze gegevens zoals als nodig is voor de beantwoording van uw vraag.

4. Gebruik Social media plugins 

Pagina’s op onze website zijn deelbaar per e-mail, LinkedIn en Twitter. Pact advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

5. Sollicitanten 

Op de websites van Pact advocaten of via sociale netwerken kunnen vacatures bij Pact advocaten worden gepubliceerd. Solliciteren kan schriftelijk of per e-mail. In het kader van sollicitaties verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en eventuele andere (al dan niet in het kader van de sollicitatie gevraagde) gegevens. Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op grond van het gerechtvaardigd belang van Pact advocaten, hetgeen eruit bestaat om geschikt personeel te vinden. De gegevens worden niet verstrekt voor andere doeleinden en slechts aan diegenen die belast zijn met de werving- en selectieactiviteiten bij Pact advocaten of daarbij door haar zijn betrokken. Open sollicitaties worden op overeenkomstige wijze verwerkt.

6. Andere relaties 

Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kan Pact advocaten persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres alsmede bankrekeningnummer verwerken die noodzakelijk zijn voor leveringen of het afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of voor accountantscontrole.

7. Uw persoonsgegevens en derden

Pact advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Pact advocaten, zoals een IT-leverancier, deurwaarder of koerier of gerechtelijke instanties. Daarnaast kan Pact advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Pact advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Pact advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

8. Beveiliging

Pact advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Pact advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Pact advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Indien Pact advocaten gegevens buiten de EER doorgeeft, gebeurt dit enkel aan landen waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het EU-VS Privacy Shield (zoals Google en MailChimp), wanneer wij een overeenkomst hebben met een ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

9. Bewaartermijn

Pact advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Cliëntdossiers worden in beginsel 5 jaar bewaard.

10. Privacyrechten 

Een verzoek in verband met de uitoefening van privacyrechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan aan info@pactadvocaten.nl o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Pact advocaten LLP, o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Jozef Israëlskade 46, 1072 SB, Amsterdam. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Pact advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen en vragen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@pactadvocaten.nl) o.v.v. ‘Privacyverklaring Pact advocaten’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Pact advocaten LLP
o.v.v. Privacyverklaring
Jozef Israëlskade 46
1072 SB Amsterdam

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 20 januari 2020