Artikelen door Jasmina Jusufovic

Kernvoorwaarden verzekeringsovereenkomst: wilsovereenstemming voor toepasselijkheid vereist

Het Hof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigde onlangs een uitspraak van de Rechtbank Gelderland in welke is geoordeeld dat de polisvoorwaarden op grond waarvan Achmea dekking weigerde kwalificeren als kernbedingen en niet als algemene voorwaarden. Het gevolg is dat wanneer de verzekerde niet vóór of tijdens het aangaan van de verzekering kennis heeft genomen van de kernbedingen, deze […]

Schending zorgplicht tussenpersoon maar geen aansprakelijkheid

Het zal niet voor het eerst zijn dat zich schade voordoet waarvoor men achteraf niet verzekerd blijkt te zijn. Onlangs deed Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) een uitspraak over de aansprakelijkheid van een tussenpersoon voor de schade veroorzaakt door het afbranden van een schuur die achteraf niet verzekerd bleek te zijn (18 maart 2020, nr. 2020-239). […]

Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge Raad heeft enige tijd terug een belangrijk arrest over de mededelingsplicht gewezen. Eerst het wettelijk kader. De verzekeringsnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten en omstandigheden mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet […]

Uitleg van AV en het buiten toepassing laten van wapenclausule

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs een opvallende uitspraak over de uitleg van de aansprakelijkheidsverzekering. Het hof oordeelde dat de verzekeringsovereenkomst ondanks de daarin opgenomen wapenclausule zo moest worden uitgelegd dat schade naar aanleiding van een steekincident met een vlindermes gedekt was. Het hof was van oordeel dat zelfs indien de schade die veroorzaakt is door […]