Artikelen door Hugo Bijleveld

Tussenpersoon aansprakelijk voor afsluiten verkeerde AOV

In deze KiFiD-uitspraak houdt klager zijn tussenpersoon aansprakelijk vanwege het adviseren van een niet passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Commissie geeft klager gelijk omdat de tussenpersoon niet heeft voldaan aan de op hem rustende verzwaarde stelplicht. Deze uitspraak bevestigt het belang van beroepsbeoefenaren, zoals tussenpersonen, om hun (advies)dossier goed op orde te hebben. Klager had via zijn […]

Diefstal ‘De Lentetuin’: wie is aansprakelijk?

In de nacht van 30 maart 2020 werd uit het Singer Museum in Laren het schilderij ‘De Lentetuin’ van Van Gogh op brute wijze gestolen. Het schilderij is eigendom van het Groninger Museum en was aan het Singer in bruikleen gegeven. Hoe zit het met de aansprakelijkheid en de verzekering bij bruikleen van kunst? Anders […]

De Hoge Raad over de mededelingsplicht bij levensverzekering

De mededelingsplicht bij verzekering Voor het aangaan van een verzekering dient de aspirant-verzekerde aan de verzekeraar de feiten mede te delen die van belang zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar. Vaak maakt de verzekeraar daarbij gebruik van een vragenlijst. Maar hoe zit het nu als zich nadat de vragenlijst door de aspirant-verzekerde is ingevuld maar voordat de verzekeraar […]

Verzekeren van kunst: naar een niet-verzekermodel bij bruikleen van de rijkscollectie?

De ‘spijker-tot-spijker’ verzekering Wanneer een museum een kunstwerk van een ander tentoonstelt, gebeurt dat op basis van bruikleen. Daarbij geeft de bruikleengever het kunstwerk zonder tegenprestatie in gebruik aan het inlenende museum. Onderdeel van de bruikleenovereenkomst is dat het inlenende museum ten aanzien van het kunstwerk een zogenaamde ‘spijker-tot-spijker’ verzekering zal afsluiten. Dit type verzekering […]

Afwijzing verzekeringsdekking door bestemmingswijziging

Hof Den Haag 19 juli 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:2951 Deze uitspraak gaat over de bestemmingswijziging van een verzekerd object, in dit geval een woning. Zie over dit onderwerp ook het kopje “risicoverzwaring”. Wat was er gebeurd? Verzekerde had in 2010 bij Delta Lloyd een particuliere opstal- en inboedelverzekering gesloten met betrekking tot de woning en had als bestemming […]

Eigen risico niet verhaalbaar op schadeveroorzaker

Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:HR:2016:1276 Wanneer op een schadeverzekeringsuitkering een bedrag aan eigen risico is ingehouden, kan de verzekerde proberen om dit eigen risico op de schadeveroorzaker te verhalen. Daarvoor is wel nodig dat de verzekerde volgens de maatstaven van het civiele schadevergoedingsrecht daadwerkelijk schade heeft geleden. Dit is niet vanzelfsprekend het geval, zo […]

De Hoge Raad over opzettelijke misleiding

Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507  Op de aspirant-verzekeringnemer rust bij een aangaan van een verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht. De wet verwoordt deze mededelingsplicht aldus dat de verzekernemer“verplicht is om vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet […]

Beroep van verzekeraar op uitsluiting toegestaan

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4487 Deze zaak gaat over een beding in de polis dat de verzekeraar de mogelijkheid geeft om, wanneer niet aan een bepaalde polisvoorwaarde is voldaan, dekking te ontzeggen. De verzekeraar kan al dan niet besluiten om zich te beroepen op het beding. In het onderhavige geval had de verzekeraar dat gedaan. […]