Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: een nieuwe vorm van flexibiliteit

Op 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Bij besluit van 20 oktober 2015 is bepaald dat deze wet voor het grootste deel per 1 januari 2016 in werking zal treden. Deze maatregelen volgen op de al eerder in de WWZ opgenomen mogelijkheid tot het vereenvoudigd verlenen van ontslag vanwege het bereiken van of tijdens de AOW-gerechtigde leeftijd, zie ook dit blog: ‘Pensioenontslagbeding niet langer gebruiken?‘.

Een aantal arbeidsrechtelijke regelingen is zo aangepast dat het aantrekkelijk wordt werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt in dienst te nemen of te houden door onderdelen van de reguliere arbeidsrechtelijke bescherming in te perken.

Beperking loondoorbetaling tijdens ziekte

De wet regelt bijvoorbeeld dat de loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichting en het opzegverbod bij ziekte tot 13 weken worden beperkt. Voorts wordt de opzegtermijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer beperkt tot één maand. Met deze maatregelen is het financiële risico van werkgevers sterk beperkt als zij AOW-gerechtigde werknemers in dienst nemen.

Mogelijkheden bij cao

Een andere aanpassing die tot meer flexibiliteit kan leiden ziet op de ketenbepaling van artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek. Bij cao kan worden afgesproken dat voor AOW-gerechtigde werknemers ten hoogste na zes contracten of na 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In aanvulling daarop kan ook bij cao worden bepaald dat voor de vaststelling van de periode van 48 maanden, of het aantal contracten, alleen arbeidsovereenkomsten worden meegenomen die zijn gesloten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Tegengaan verdringing jongeren

Het kabinet wil met deze maatregelen het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd faciliteren. Daarbij is echter ook aandacht besteed aan het risico van verdringing op de arbeidsmarkt  van niet AOW-gerechtigden door AOW-gerechtigden. Om verdringing tegen te gaan wordt de Wet Minimumloon toepasselijk verklaard op AOW-gerechtigden. Voorts geldt al de first-out bepaling van AOW-gerechtigden bij bedrijfseconomisch ontslag opgenomen in de  Ontslagregeling en de regering verwijst hier nogmaals naar in het kader van deze maatregelen. Tot slot is de Wet aanpassing arbeidsduur buiten toepassing verklaard voor AOW-gerechtigde werknemers.

Deze wet biedt meer mogelijkheden om oudere werknemers met minder risico’s langer in dienst te houden of in dienst te nemen. Maatwerk blijft van belang, omdat veel van de arbeidsrechtelijke regels gewoon toepasselijk blijven. Dit betekent dat de contractuele vormgeving met inbegrip van het nagaan van de mogelijke wijzigingen die in cao’s zullen opkomen als gevolg van deze wet aandacht vragen om de met deze nieuwe wet gerealiseerde flexibiliteit maximaal te benutten.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

Foto: Flickr/schnaars