Verlenging NOW

** For English see below **

Afgelopen donderdag is de eerder aangekondigde tweede tranche voor de NOW officieel gepubliceerd (NOW 2.0). Deze kan van 6 juli tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd.

De voorwaarden die gelden voor NOW 1.0 keren onverminderd terug in NOW 2.0. Wel kent NOW 2.0 enkele aanpassingen ten opzichte van NOW 1.0. Deze zijn als volgt:

 • Subsidie over de loonsom voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
 • UWV hanteert bij de NOW 2.0 subsidie een opslag van 40% (NOW 1.0: 30%) bovenop de loonsom. Dit ter compensatie voor werkgeverslasten, zoals pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld.
 • Een voorschot van 80% wordt betaald in twee termijnen.
 • De loonsom van maart 2020 is de basis voor de subsidiehoogte.
 • Een NOW 2.0 subsidie kan ook worden aangevraagd als er geen NOW 1.0 subsidie is aangevraagd of toegekend.
 • Als de NOW 2.0 subsidieaanvraag de eerste NOW-aanvraag is, kan als (viermaands) periode voor omzetdaling worden genomen een periode startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
 • Bij een tweede NOW-aanvraag is de periode voor omzetdaling niet vrijelijk te kiezen. Deze moet aansluiten op de periode gekozen in de NOW 1.0 aanvraag
 • Bij bedrijfseconomisch ontslag – via UWV – in de subsidieperiode 1 juni tot en met 30 september 2020, wordt de subsidie gekort met 100% van de loonsom (vermeerderd met de kostenopslag van 40% en voor een periode van drie maanden) van de ontslagen werknemers (voor NOW 1.0 lag het percentage op 150%).
 • Voor werkgevers die minimaal 20 werknemers willen ontslaan in de periode 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 en een melding in de zin van de Wet melding collectief ontslag doen, gelden aanvullende voorwaarden. De werkgever moet voor collectief ontslag akkoord krijgen van alle betrokken vakbonden (of de personeelsvertegenwoordiging (PV) als er geen betrokken vakbonden zijn). Als dit niet lukt dan moeten de werkgever en de betrokken vakbonden/PV gezamenlijk een mediationverzoek indienen bij de Stichting van de Arbeid. Als een akkoord (al dan niet na mediation) ontbreekt, dan wordt een korting van 5% van het totale ontvangen subsidiebedrag onder NOW 2.0 toegepast bij de subsidievaststelling. Voor werkgevers die minder dan 20 werknemers ontslaan, geldt deze extra ontslagboete niet. 
 • Werkgevers moeten werknemers stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen om werk te behouden. De OR kan de werkgever op deze inspanningsverplichting aanspreken. Het kabinet stelt voor EUR 50 miljoen een crisispakket beschikbaar met een looptijd van juli tot en met december 2020. 
 • In het kader van de NOW 2.0 subsidie, mag over het jaar 2020 géén dividend aan aandeelhouders of bonussen aan het bestuur en de directie worden uitgekeerd. Het gaat bij dit laatste om bestuurs-, directieleden en leden van het management die het beleid bepalen. De rechtspersoon die een beroep doet op de NOW 2.0 mag ook geen dividend of bonussen uitkeren aan aandeelhouders, bestuur en directie binnen het concern. Bij overtreding van deze voorwaarde zal UWV de NOW 2.0 subsidie op nihil vaststellen.
 • In het kader van NOW 2.0 subsidie mogen eigen aandelen niet worden ingekocht, als er sprake is van een subsidiebedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist (werkgever of concern die gezamenlijk een subsidievoorschot van minimaal EUR 100.000 ontvangt of als de subsidie op minimaal EUR 125.000 is vastgesteld). Dit drempelbedrag geldt niet voor werkmaatschappijen, omdat zij zich hier altijd aan moeten houden. Bij overtreding van deze voorwaarde zal UWV de NOW 2.0 subsidie op nihil vaststellen.

Bedrijfsovernames en starters

Voor bedrijven waarbij een overgang van onderneming heeft plaatsgevonden in het jaar 2019 tot en met 1 februari 2020 kan de bepaling in de NOW voor startende ondernemingen worden gehanteerd. Zo kunnen recent overgenomen bedrijven ook gebruik maken van de NOW. Voor startende bedrijven geldt dat zij uiterlijk 1 februari 2020 moeten zijn gestart.

Afwijking hoofdregel bij afstoting

Bij het afstoten van onderdelen vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 februari 2020, geldt niet een referentieomzet van een kwart van de omzet in 2019. De omzet voor de referentieperiode wordt bepaald door de omzet van de hele kalendermaanden vanaf het moment van het afstoten van het laatste onderdeel of activiteit tot 29 februari 2020. Deze regel geldt ook als er sprake is van een groep waarbinnen afstoting van een van de onderdelen van een van de ondernemingen heeft plaatsgevonden. De groepssamenstelling op 1 juni 2019 is bepalend.

Voor afstotingen vanaf 2 februari 2020 geldt de hoofdregel en wordt als referentieomzet een derde van de omzet over 2019 gehanteerd.

Vaststelling subsidie

Aanvragers zijn ook bij de NOW 2.0 verplicht UWV zelf te verzoeken om vaststelling van de NOW-subsidie. Voor NOW 1.0 dient dit binnen 24 weken na afloop van de (gekozen) driemaandsperiode van omzetdaling te zijn gedaan. Voor de NOW 2.0 geldt dat dit binnen 24 maanden vanaf 15 november 2020 dient te worden gedaan. Indien de NOW 2.0 omzetperiode eindigt na 15 november 2020, vraagt de werkgever de vaststelling van de subsidie aan binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode.

De accountantsverklaring is verplicht voor werkgevers die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van minimaal EUR 100.000. Daarnaast is de accountantsverklaring vereist bij een vastgestelde subsidie van minimaal EUR 125.000. Voor werkgevers die een voorschot van minder dan EUR 100.000 hebben ontvangen geldt dat zij zelf moeten inschatten of de vastgestelde subsidie op EUR 125.000 of meer zal worden vastgesteld. Er komt een online rekentool beschikbaar om dit te kunnen inschatten.

In situaties waar geen accountantsverklaring is vereist, vindt wel steekproefsgewijs een controle plaats. De werkgever moet zorgen voor een controleerbare administratie met betrekking tot de loonsom, om achteraf te controleren of de subsidie terecht is verstrekt.

Daarnaast zal bij de vaststelling van een subsidievoorschot boven de EUR 20.000 of een vastgestelde subsidie boven de EUR 25.000, een verklaring van een derde (zoals een boekhouder) moeten worden overgelegd die de omzetdaling bevestigt.

Binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

Openbaarmaking 

Eind juni 2020 wordt op de website van het UWV gepubliceerd welk bedrijf de NOW heeft aangevraagd. De NOW is een overheidssubsidie en de overheid wil bij besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie bieden. Om die reden kan de naam van de aanvrager, inclusief de voorschotten en de vastgestelde subsidie openbaar worden gemaakt.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 104 105 59), Lorraine Mordaunt (mordaunt@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 362 665 22) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Last Thursday, the legislation for the previously announced second tranche for NOW was officially published (NOW 2.0). An application for the subsidy can be submitted from 6 July to 31 August 2020. 

The terms and conditions that apply for NOW 1.0 continue to apply for NOW 2.0. However, NOW 2.0 has some adjustments compared to NOW 1.0. These are as follows:

 • Subsidy for labour costs for the months June, July, August and September 2020.
 • UWV grants a compensation of 40% with NOW 2.0 (NOW 1.0: 30%) on top of the wage bill to compensate for employers’ costs, such as pension contributions, employee insurance premiums and reservation for the payment of holiday pay.
 • An advance pay of 80% paid in two instalments.
 • The wage bill of March 2020 is the basis for the subsidy amount.
 • NOW 2.0 can also be applied for if the employer has not applied for NOW 1.0 or NOW 1.0 was not granted by UWV.
 • If the NOW 2.0 application is the first NOW application, the (four month) period for loss of revenue can start on 1 June, 1 July, or 1 August 2020.
 • With the second NOW application, the period for loss of revenue cannot be freely chosen. It will be consecutive to the period chosen for the NOW 1.0.
 • In the case of dismissal of employees for economic and/or business reasons – through UWV – in the subsidy period 1 June to 30 September 2020, the subsidy will be cut with 100% of the labour costs (plus the additional 40% and for a period of three months) of the dismissed employees (with NOW 1.0 this was a percentage of 150%).
 • Additional conditions apply to employers dismissing 20 or more employees during the period 30 May to 30 September 2020 and have to do a notification within the meaning of the Collective Redundancy (Notification) Act. The employer should obtain approval from the trade union (or the staff representation when there is no trade union involved). If no approval is obtained, the employer and the trade union/staff representation must jointly submit a mediation request to the Labour Foundation (Stichting van de Arbeid). If no approval is obtained (whether or not after mediation), a cut of 5% of the total subsidy amount received under NOW 2.0 will be applied on this subsidy. This additional dismissal ‘penalty’ does not apply to an employer dismissing less than 20 employees.
 • Employers are obliged to encourage employees to request development advice or receive training to keep work. The works council can hold the employer accountable for this obligation. For this, Dutch government is making a crisis package available for EUR 50 million for the months July till December 2020.
 • Regarding the NOW 2.0 no dividend may be paid to shareholders and no bonuses to the board and management (employees determining company policy) for the year 2020. The legal person applying for NOW 2.0 may also not pay dividend or bonuses to shareholders, management and directors within the group. If a company does not live up to this rule, UWV will set the NOW 2.0 subsidy at nil.
 • Within the framework of NOW 2.0, own shares may not be repurchased if there is a subsidy amount for which an auditor’s report is required (employer or group jointly receiving a subsidy advance of at least EUR 100,000 or if the subsidy is set at a minimum of EUR 125,000 ). This threshold does not apply to operating companies, because they should always adhere to this. If this condition is violated, UWV will set the NOW 2.0 subsidy at nil.

Business acquisitions and start-ups

The provision in the NOW for start-up companies can be applied for companies that have been taken over from 2019 to 1 February 2020. This way recently acquired companies can also apply for the NOW subsidy. The NOW applies for start-up companies if they start no later than February 1, 2020.

Deviation from the main rule with divestiture (of parts) 

When divesting parts of the company from January 1, 2019 until February 1, 2020, a reference revenue of a quarter of the revenue in 2019 does not apply. The revenue for the reference period is determined by the revenue of the entire calendar months from the moment of the divestment of the last part or activity until February 29, 2020. This rule also applies for a group and divestment of parts taking place within one of the companies. The group composition on 1 June 2019 is decisive.

The main rule applies when divestment took place from 2 February 2020 and a third of the revenue for 2019 is used as reference revenue.

Determination of subsidy

Applicants of NOW 2.0 are obliged to apply for the determination of the subsidy. For NOW 1.0, this should be done within 24 weeks after the end of the (chosen) three-month period of revenue loss. For NOW 2.0, this should be done within 24 months from November 15, 2020. If the NOW 2.0 revenue loss period ends after November 15, 2020, the employer applies for the determination of the subsidy within 24 weeks after the end of the revenue loss period.

The auditor’s report has only been made compulsory for companies that have received an advance (80% of the subsidy amount granted) of at least EUR 100,000. Furthermore, the auditor’s report is required for a fixed subsidy of at least EUR 125,000. Employers who received an advance of less than EUR 100,000 should estimate themselves whether the subsidy established will be set at EUR 125,000 or more. An online calculation tool will be made available for employers to estimate this.

In the case where an auditor’s report is not required, a spot check is carried out. The employer must ensure that the payroll is subject to verifiable records, so it can be checked afterwards whether the subsidy has been granted justly.

In addition, when a subsidy advance is above EUR 20,000 or a determined subsidy is above EUR 25,000, a statement from a third party (such as a bookkeeper/accountant) confirming the decrease in revenue will have to be submitted.

The final grant will be determined by UWV within 52 weeks after receiving the application for the determination of the subsidy.

Disclosure data

From June 2020, the UWV website will publish which company has applied for NOW. The government wants to offer as much transparency as possible when spending public funding. For that reason, the name of the applicant, including the advances and the established grant, can be made public.

If you have any questions about NOW 2.0 or need help with applying, please contact one of us: Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 104 105 59), Lorraine Mordaunt (mordaunt@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 362 665 22) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527)