Update NOW 31 maart 2020

** For English, see below

Op 31 maart 2020 heeft minister Koolmees een toelichting gegeven op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De regeling is gericht op liquiditeit en bedoeld om geld in de kas te houden. Hieronder volgen de kernpunten:

 • Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 6 april 2020 worden ingediend;
 • Een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten wordt door de overheid betaald voor 3 maanden te rekenen vanaf 1 maart 2020;
 • Het is nog niet duidelijk of de eerder door de overheid gecommuniceerde verlenging voor 3 maanden mogelijk wordt
 • De tegemoetkoming is gemaximeerd op tweemaal het SV-dagloon en wordt dus tot een maximum van EUR 9.538 bruto aan loon per maand verstrekt;
 • Het UWV geeft een voorschot van 80% van de tegemoetkoming bij een omzetverlies van minimaal 20%;
 • UWV hanteert bij de tegemoetkoming een opslag van 30% bovenop de loonsom ter compensatie voor werkgeverslasten, zoals pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld;
 • Achteraf wordt het daadwerkelijke omzetverlies vastgesteld. Als de ondernemer te veel ontvangt, dan dient hij dit terug te betalen. Als de ondernemer te weinig ontvangt, vindt er nabetaling plaats;
 • Het salaris van personeel dient volledig (100%) te worden doorbetaald;
 • Voor 17 maart jl. aangevraagde werktijdverkorting wordt als NOW-aanvraag beschouwd en beoordeeld. Aanvullende informatie over omzetverlies (wat destijds niet werd meegenomen) wordt opgevraagd;
 • Ondernemers geven zelf hun geschatte omzetverlies door;
 • De regeling is gebaseerd op omzetverlies, gemeten op concernniveau. Een kwart van de omzet van vorig jaar is de vergelijkingsmaatstaf. Die omzet moet worden vergeleken met de omzet in maart, april en mei 2020. Die periode kan maximaal twee maanden worden opgeschoven naar de toekomst. Zoals de regeling nu luidt dus tot maximaal mei, juni, juli 2020;
 • De regeling is er voor vast en flexibel personeel. Ook payrollorganisaties als uitzendbureaus kunnen gebruik maken van deze regeling;
 • UWV streeft er naar het (eerste) voorschot op de tegemoetkoming 3 tot 4 weken na ontvangst van de volledige (!) aanvraag te betalen.

We houden u op de hoogte en bij vragen kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Update NOW March 31, 2020

By : Lorraine Mordaunt

On March 31, 2020, Minister Koolmees gave an explanation of on the Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). The scheme focuses on the employers liquidity and compensates the wage costs. Below are the key points:

 • Applications are expected to be submitted from April 6, 2020;
 • Compensation up to 90% of the wage costs will be paid by the government for 3 months from 1 March, 2020;
 • It is not yet clear whether the previously communicated 3-month extension by the government will be possible;
 • The compensation is capped at twice the SV-dagloon (insurance wage) and is therefore paid up to a maximum of EUR 9,538 gross per month per employee;
 • The UWV gives an advance pay of 80% of the compensation to compensate for employer’s costs such as pension contributions, employee insurance premiums and reservation for the holiday payment;
 • The actual loss of revenue is subsequently determined. If the employer receives too much benefit, the employer must pay this amount back. If the employer receives too little, additional payment will be made;
 • Staff salaries should be paid in full (100%);
 • Working time reduction-applications made before March 17, 2020 will be considered and assesede as NOW-applications;
 • Other than with the Working time reduction-application, additional information regarding loss of revenue is requested;
 • Employers will report their estimated loss of revenue;
 • The scheme is based on loss of revenue, measured at group level. A quarter of last year’s turnover is the benchmark. This revenue must be compared with revenue in Mach, April and May 2020. That period can be set two months further in the future up to July 2020;
 • The scheme is for staff with permanent and flexible contracts. Payroll and temporary employment agencies can also make use of this scheme; and
 • The UWV strives to pay the (first) advance of the compensation 3 to 4 weeks after receiving the full (!) application.

We will keep you informed on any further developments. If you have any questions, please contact Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 -10 410 559) or Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

Door: Lorraine Mordaunt en Alf Bungener
Foto: Flickr