regeerakkoord en arbeidsmarkt

De nieuwe regering heeft op 12 oktober 2017 allerlei plannen onthuld in haar regeerakkoord. Zo ook over werkgevers, werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt.

De meest in het oog springende plannen stippen wij hieronder kort aan. Het betreft dus afspraken tussen de nieuwe regeringspartijen die in de komende regeerperiode tot wetsvoorstellen moeten worden verwerkt en daarna door Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen, voordat deze plannen geldend recht worden.

–    versoepeling van het ontslagrecht

 • Het zal mogelijk worden een werknemer te ontslaan als aan meerdere ontslaggronden slechts gedeeltelijk is voldaan en het totaal toch een ontslag rechtvaardigt
 • Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding)

–    lagere transitievergoeding

 • De transitievergoeding wordt verlaagd voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn
 • Werknemers krijgen ‘in ruil’ daarvoor vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van na twee jaar
 • De mogelijkheid scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd
 • Enkele ‘scherpe randen’ aan de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding, worden verlicht, vooral voor MKB’ers. Zo wordt een reeds aanhangig wetsvoorstel doorgezet, als gevolg waarvan een werkgever gecompenseerd wordt voor de transitievergoeding bij een ontslag van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is

–    versoepelen regels voor tijdelijke contracten

 • Het wordt weer mogelijk drie contracten af te sluiten voor een periode van maximaal drie jaar (dus bijvoorbeeld drie opvolgende jaarcontracten) die van rechtswege aflopen
 • Voor terugkerend tijdelijk werk wordt de mogelijkheid bij cao verruimd om eerder dan na de huidige zesmaandsperiode een nieuwe keten van bepaalde contracten te starten. Nu geldt dat alleen voor seizoensarbeid

–    langere proeftijd

 • De proeftijd voor een contract voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar maximaal vijf maanden
 • Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd verruimd tot maximaal drie maanden
 • In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is

–    verlichting van de verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte

 • De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. De re-integratieverplichting en het opzegverbod blijven voor deze kleine werkgevers wel gehandhaafd op twee jaar

–    opdrachtrelaties en ZZP’ers

 • De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet zowel de opdrachtgever meer zekerheid gaan bieden, als schijnzelfstandigheid (aan met name de onderkant van de arbeidsmarkt) voorkomen
 • Voor zzp’ers boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. De verklaring geeft opdrachtgevers vooraf zekerheid dat er geen loonheffingen verschuldigd zijn (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld)
 • Aan de hand van twee elementen (het tarief en de duur van de overeenkomst) zal worden bepaald of op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht kan worden gewerkt. Bij een laag tarief (tot 125% van het minimumloon of de laagste loonschalen in cao’s) en een langere duur (langer dan 3 maanden) wordt bepaald dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij een hoog tarief (waarschijnlijk boven € 75 per uur) en een korte duur (korter dan een jaar) kan er voor worden gekozen om buiten de loonheffingen te blijven (‘opting-out’)
 • Er zal vanaf de invoering van de nieuwe wet een jaar lang een terughoudend handhavingsbeleid worden gevoerd door de Belastingdienst

Commentaar: Het lijkt er op dat er meer zekerheid komt over de status van zzp’ers aan de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt. De vraag is hoe om te gaan met zzp’ers in de middengroep die langer dan 3 maanden, of voor een uurtarief tussen (125% van) het minimum en € 75 voor een opdrachtgever werken. Kan de opdrachtgeversverklaring voor deze groep nu wel worden verkregen, in tegenstelling tot de Beschikking Geen Loonheffing (BGL)? De tijd zal het leren.

–    payrolling

 • Het kabinet gaat payrolling fundamenteler bezien in het licht van het bij elkaar brengen van formeel en materieel werkgeverschap
 • Het kabinet wil voorkomen dat bij nulurencontracten sprake is van permanente beschikbaarheid daar waar de aard van de werkzaamheden dat niet vereist

–    differentiatie WW en WGA

 • Momenteel is er in het kader van WW sprake van premiedifferentiatie per sector; de lasten van de eerste zes maanden WW worden per sector omgeslagen. In plaats van deze sectorale differentiatie kan gekozen worden voor een vormgeving over de eerste zes maanden WW waarbij contracten voor onbepaalde duur een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd
 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar

–    meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk

 • Voor personen die in de WIA zitten, wordt het aantrekkelijker om te gaan werken. In de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een baan, zal niet worden getoetst of het verdienvermogen van de werkhervatter is gewijzigd. Het aanvaarden van werk – ook als dit tijdelijk of in deeltijd is – leidt hierdoor niet tot onzekerheid over het mogelijke verlies van het recht op de uitkering (in geval van baanverlies)
 • Voor personen die in de toekomst instromen in de WIA, zal scherper gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (het schattingsbesluit). De eis dat er drie functies te vinden moeten zijn die de persoon in kwestie zou kunnen vervullen en dat elk van deze drie met ten minste drie (9 in totaal) vertegenwoordigd is, wordt anders ingevuld

Het volledige regeerakkoord tref je aan op https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

Foto: Flickr