Pensioenontslagbeding niet langer gebruiken?

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd eindigen niet zonder meer, wanneer een werknemer zijn AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In de praktijk is goed mogelijk gebleken een dienstverband eenzijdig te beëindigen wegens het bereiken van die AOW-gerechtigde leeftijd in het geval niet al bij voorbaat is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op die leeftijd.

Veelal staat momenteel nog wel een afspraak over het einde van rechtswege op de AOW-gerechtigde leeftijd in de standaard arbeidsovereenkomst in de vorm van een pensioenontslagbeding dat bepaalt dat die arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van bedoelde leeftijd. De wijziging van het arbeidsrecht per 1 juli 2015 (WWZ) vergt een afweging voor werkgevers ten aanzien van de vraag of zij het pensioenbeding in de standaard arbeidsovereenkomst wensen te handhaven.

Weliswaar wenst het gros van de werknemers (uiterlijk) per zijn AOW-gerechtigde leeftijd of zijn pensioenleeftijd te stoppen met werken, maar het wordt steeds gebruikelijker dat werknemers langer doorwerken. Dat laatste wordt ook van overheidswege gestimuleerd. Met de wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht per 1 juli 2015 (WWZ) wordt het ontslaan van AOW-gerechtigde werknemers en werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd (bijv. op grond van CAO/bedrijfstakpensioenfonds of andere tweede pijler pensioenverzekering) bereiken vereenvoudigd.

Wat verandert er?

De kern van de vereenvoudiging houdt in dat een werknemer die werkt op grond van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd vanaf het moment van het bereiken van die leeftijd geen reguliere ontslagbescherming meer geniet. Een werkgever kan vanaf 1 juli 2015 dus de arbeidsovereenkomst van AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde werknemers opzeggen, zonder dat die werknemers daaraan hun instemming dienen te verlenen, een vaststellingsovereenkomst dienen te ondertekenen, of de arbeidsovereenkomst door tussenkomst van rechter of UWV moet worden beëindigd.

Een belangrijk aandachtspunt is echter dat een werkgever per werknemer eenmaal gebruik kan maken van de pensioenontslagmogelijkheid uit de nieuwe wet. Als werkgever en werknemer na een pensioenontslag alsnog met elkaar door gaan op grond van een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan gelden de gebruikelijke regels voor opzegging en ontbinding opnieuw met ook de volledige ontslagbescherming voor de werknemer.

De versoepeling van het ontslagrecht op dit punt is dus gewenst en praktisch, maar brengt ook een belemmering met zich. Indien een arbeidsovereenkomst op of na de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt – bijvoorbeeld door een in de arbeidsovereenkomst opgenomen pensioenontslagbeding of door het verstrijken van een overeengekomen bepaalde tijd – en vervolgens wordt voortgezet, dan heeft de AOW-gerechtigde werknemer wel weer de volledige arbeidsrechtelijke bescherming.

Een pensioenontslagbeding in een arbeidsovereenkomst kan vanaf 1 juli 2015 dus een nieuw, ongewenst gevolg hebben voor werkgevers. In de situatie dat partijen na pensioen toch de arbeidsovereenkomst wensen te continueren na het einde van rechtswege door het pensioenontslagbeding, dan zal dit ertoe leiden dat partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten aangaan en dit leidt ertoe dat de werknemer volledige ontslagbescherming geniet. Er zijn overigens situaties waarin een ‘harde’ pensioendatum wel gewenst is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een leeftijdsontslag voor piloten, waarbij de doorstroom van nieuw opgeleide piloten afhankelijk is van de uitstroom van piloten die met pensioen gaan.

Tips

Daarom twee tips voor maximale flexibiliteit en variatie in mogelijke pensioenontslagdata:

  • zet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de AOW-gerechtigde datum om in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder pensioenontslagbeding
  • zorg dat arbeidsovereenkomsten met een pensioenontslagbeding – indien gewenst – voor de AOW-gerechtigde leeftijd van werknemers worden vervangen door arbeidsovereenkomsten zonder pensioenontslagbeding
  • Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).