Ontbindende voorwaarde in leer-arbeidsovereenkomst

Door een ontbindende voorwaarde eindigt een arbeidsovereenkomst, als aan een tevoren gemaakte afspraak (de voorwaarde) is voldaan. Het aangaan van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst is lastig, omdat een ontbindende voorwaarde al snel in strijd wordt geacht met het ontslagrecht. Het is dus wel mogelijk rechtsgeldig tot het einde van een arbeidsovereenkomst te komen met behulp van een ontbindende voorwaarde, maar maatwerk is vereist.

Dit blijkt ook weer uit een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 19 augustus 2014. Het hof bevestigde in deze uitspraak de geldigheid van een ontbindende voorwaarde in een leer-arbeidsovereenkomst.

Van belang is dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde niet door de werkgever moet kunnen worden beïnvloed. De vervulling van de ontbindende voorwaarde mag dus niet zijn verbonden aan de subjectieve waardering van de werkgever. In dit verband valt op dat het hof Amsterdam stelt dat de intreding van de ontbindende voorwaarde “niet teveel” verbonden is aan de subjectieve waardering door de werkgever. Hiermee lijkt het hof een kier te laten voor vormen van subjectieve waardering door de werkgever die tot intreden van de ontbindende voorwaarde kunnen leiden. Deze zienswijze van het hof is niet volledig in lijn met eerdere, hogere rechtspraak. De kern blijft dat een einde van de arbeidsovereenkomst objectief bepaalbaar behoort te zijn en dat hierop geen invloed mag kunnen worden uitgeoefend door de werkgever.

Een ontbindende voorwaarde kan een goede oplossing bieden voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst tussentijds en op vooraf geformuleerde voorwaarden te laten eindigen. Zeker als bij de arbeidsovereenkomst derden zijn betrokken, zoals een opleidingsinstelling of een subsidieverstrekker. Dan is het raadzaam na te gaan of het zinvol is de extra ontslagmogelijkheid van de ontbindende voorwaarde op te nemen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).