Het nieuwe ontslagrecht (III): een grotere rol voor scholing

Per 1 juli 2015 geldt het ontslagrecht conform de WWZ. Het nieuwe recht brengt diverse ingrijpende wijzigingen mee ten opzichte van het ontslagrecht geldend tot 1 juli 2015. Lees in deze serie blogs meer over de veranderingen.

Scholingsinspanningen zullen een grotere rol gaan spelen in het nieuwe ontslagrecht. Zie hierover ook de blog van 5 december 2014.

Per 1 juli 2015 geldt artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever behoort op grond van dit artikel de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

In het ontslagrecht gaat dit meewegen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als daarvoor een redelijke grond aanwezig is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Indien de werkgever een ontslag wegens disfunctioneren wenst te bewerkstelligen, zal gaan meewegen of ongeschiktheid van de werknemer niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) ofMartijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).