De statutair bestuurder en het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) – deel 2

Op de arbeidsovereenkomst met een bestuurder zijn de regels van de WWZ van toepassing. Zie voor de regels die per 1 januari 2015 in werking zijn getreden onze blog van 13 januari 2015. De nieuwe WWZ-regels die per 1 juli 2015 gelden, komen hierna aan bod.

Bedenktermijn

Eindigt het dienstverband met een bestuurder door diens schriftelijke instemming of een beëindigingsovereenkomst, dan geldt de wettelijke bedenktermijn van twee/drie weken niet. Dat is zo besloten door de wetgever, omdat het voor een bestuurder naar huidig recht al niet mogelijk is herstel van zijn arbeidsovereenkomst te vorderen. In het nieuwe recht is dat evenmin het geval.

Afwijking ketenregeling

Daarnaast bestaat er voor de arbeidsovereenkomst met een bestuurder per 1 juli 2015 een afwijkingsmogelijkheid van de ketenregeling. Deze afwijking dient schriftelijk te worden overeengekomen. Met bestuurders kan dan rechtsgeldig worden afgesproken dat er meerdere opvolgende arbeidsovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, die totaal genomen langer duren dan 24 maanden. Van het wettelijke maximum van drie contracten voor bepaalde tijd kan niet worden afgeweken. Met bestuurders kan per 1 juli 2015 dus worden overeengekomen dat hun arbeidsovereenkomst na drie opvolgende, meerjarige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld drie keer vier jaar) van rechtswege eindigt.

Uitbreiding arbeidsrechtelijk ontslaggevolg tot andere rechtspersonen

De bestuurder van een B.V. of een N.V. heeft minder arbeidsrechtelijke ontslagbescherming dan een reguliere werknemer. De hoofdregel is dat een besluit van de algemene vergadering (van aandeelhouders), of indien van toepassing: de RvC, tot beëindiging van het bestuurderschap van de bestuurder in beginsel ook het eindigen van diens arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

Door inwerkingtreding van de WWZ worden bestuurders van andere Nederlandse rechtspersonen – met uitzondering van stichtingen – en evenknieën van deze rechtspersonen naar buitenlands recht voor wat betreft hun rechtspositie bij ontslag gelijkgesteld aan bestuurders van B.V.’s en N.V.’s. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een besluit tot beëindiging van het bestuurderschap van een bestuurder van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij in de regel ook het einde van de arbeidsovereenkomst betekent.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).