Coronavirus en arbeidsrecht

Het coronavirus heeft forse impact op het dagelijks leven. In de werksfeer is het ook merkbaar. Navolgend zetten wij kort uiteen welke aandachtspunten spelen.

Regelkader

De werkgever is verplicht voor alle werknemers een veilige werkplek te faciliteren op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is bevoegd – ook in het kader van het voorgaande – om redelijke instructies aan werknemers te verlenen en werknemers behoren die instructies op te volgen.

Als medewerkers niet werken als gevolg van het coronavirus, dan blijven zij in de regel aanspraak behouden op salaris.

In sommige gevallen kunnen werknemers calamiteitenverlof aanvragen, bijvoorbeeld als zij ineens kinderen van school moeten halen (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof/vraag-en-antwoord/calamiteitenverlof-opnemen).

Beleid

Binnen het voorgenoemde regelkader kunnen onder meer de volgende tijdelijke gevolgen worden ingezet bij ondernemingen om risico’s te beperken:

 • Communiceer beleid op basis van de instructies die van overheidswege worden gegeven. Wees duidelijk in dat beleid. Stem dit beleid waar nodig af met de ondernemingsraad;
 • Geef aan dat reizen naar risicogebieden niet is toegestaan. Geef hierbij aan dat als iemand wegens bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een uitvaart) toch naar een risicogebied wenst af te reizen, op voorhand overleg is vereist of dit mogelijk is;
 • Ga na of werknemers die momenteel verlof hebben of recent zijn teruggekeerd, vakantie hebben genoten in een risicogebied. Is dit het geval, dan is het opleggen van thuiswerken of quarantaine mogelijk met behoud van salaris;
 • Wijs werknemers erop dat zij in geval van gezondheidsklachten naar huis moeten en desgewenst contact kunnen hebben met de bedrijfsarts. Volg het eigen ziektebeleid en zorg voor een ziekmelding (ook in verband met eventuele dekking van de verzekering);
 • Indien thuiswerken mogelijk is, kan worden aangegeven dat wordt verwacht dat mensen thuis werken. Ook voor thuiswerk gelden de regels voor arbeidsomstandigheden;
 • Annuleer bijeenkomsten en vergaderingen. Conference calls kunnen als alternatief dienen;
 • Beperk klantcontact waar mogelijk. Zet fysieke afspraken om in telefonische afspraken.

Werktijdverkorting

Indien er aantoonbaar minder werkzaamheden binnen de onderneming zijn in de komende periode als gevolg van het Corona-virus, dan kunt u een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting om voor een deel de financiële schade te ondervangen. Dit is mogelijk als u in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk verwacht. Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

The corona virus has a major impact on everyday life. It is also noticeable in the working atmosphere. Read below for a brief explanation which matters are at stake and how to act.

Control framework

The employer is obliged to facilitate a safe workplace for all employees on the basis of the Working Conditions Act. The employer is authorized – also in the context of the foregoing – to provide reasonable instructions to employees and employees should follow those instructions.

If employees do not work as a result of the corona virus, they will usually continue to be entitled to salary. In some cases, employees can request emergency leave, for example if they suddenly have to pick up children from school (for further information in Dutch see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof/vraag-en-antwoord/calamiteitenverlof-opnemen).

Policy

Within the aforementioned framework, the following temporary effects can be used by companies to limit risks:

 • Communicate policies based on government instructions. Be clear in that policy. If necessary, coordinate this policy with the works council;
 • Indicate that travel to risk areas is not allowed. Please indicate that if someone wishes to travel to a risk area due to special circumstances (for example a funeral), consultation is required in advance whether this is possible;
 • Find out if employees who are currently on leave or who have recently returned have vacationed in a risk area. If this is the case, imposition of working from home or quarantine is possible with retention of salary;
 • Remind employees that they have to go home in case of health problems and that they can contact the company doctor if they wish. Follow your own sickness policy and make sure you report sickness (also in connection with any insurance coverage);
 • If working from home is possible, it can be indicated that people are expected to work from home. The rules for working conditions also apply to working from home;
 • Cancel events and meetings. Conference calls can serve as an alternative;
 • Limit customer contact where possible. Convert physical appointments into telephone appointments.

Working time reduction

If there is demonstrably less work within the company in the coming period as a result of the Corona virus, you can apply for a working time reduction permit to partly compensate for the financial loss. This is possible if you expect at least 20% less work in a period of 2 to 24 calendar weeks. For more information in Dutch: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

If you have any questions about this subject, please contact Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) or Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).